Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Sprog og sprogundervisning

Arbejdet med sproglig udvikling

Børns sproglige kompetencer grundlægges tidligt i livet og har både betydning for barnets trivsel, læring og udvikling samt skolegang og uddannelsesmuligheder. En tidlig målrettet indsats i skolen og i hjemmet, hvor barnets sproglige kompetencer styrkes, har derfor stor betydning for barnets sprogtilegnelse, læsetilegnelse og generelle læring i skolen.

Formål

For at belyse børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder ved skolestart laves en sproglig vurdering af alle børn i starten af 0. klasse. I Syddjurs Kommune anvendes materialet Sprogvurdering 3-6, som er understøttet af it-løsningen Hjernen&Hjertet fra Rambøll.

Sprogvurderingen i 0. kl. er lovbestemt og skal danne grundlag for undervisningen og eventuelle særlige tiltag i forhold til enkelte børn. Sprogvurderingen foretages i starten af skoleåret, for at undervisningen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer. Børnene laver sprogvurderingen elektronisk på en iPad.

Formålet med sprogvurderingen er følgende:

  • At styrke overgangen mellem dagtilbud og skole
  • At styrke den tidlige indsats
  • At styrke børnenes sproglige udvikling som grundlag for læseudviklingen
  • At styrke børnenes faglige udvikling

Underviseren i 0. klasse samt skolens læsevejleder har adgang til sprogvurderingsresultater fra dagtilbud via Hjernen&Hjertet. For at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole indgår sprogvurderingen som en naturlig del af overleveringen fra dagtilbud til tidlig SFO og 0. klasse. På den måde kan der følges op på den sprogstimulerende indsats, der er igangsat i dagtilbud.

Indhold
I 0. klasse gennemfører alle børn sprogvurderingen som gruppetest. Hvis eleven i gruppetesten placerer sig i indsatsgrupperne fokuseret eller særlig indsats, gennemfører eleven også en individuel sprogvurdering.

Opfølgning og indsatsgrupper

På baggrund af barnets score i sprogvurderingen placeres barnet i én af følgende tre indsatsgrupper; generel indsats, fokuseret indsats og særlig indsats.

Hvis et barns sprogvurderingsresultater placerer sig i særlig eller fokuseret indsats, orienteres forældrene, og skole og forældre aftaler i fællesskab, hvilke sprogstimulerende indsatser der iværksættes. Samtidig kontaktes tale- og hørekonsulenten i PPR. I tvivlstilfælde generelt kan tale-hørekonsulenterne i PPR eller læsekonsulenten kontaktes i forhold til råd og vejledning.

Elever med dansk som andetsprog

Sprogvurderingen vurderer barnets dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen kræver derfor basale dansksproglige kompetencer, som barnet typisk vil have tilegnet sig efter 6-12 måneder i Danmark. Sprogvurdering af børn med dansk som andetsprog kan derfor typisk finde sted efter, at barnet har været i Danmark i en dansk institution eller skole i 6-12 måneder.

Sprogvurderingen af børn med dansk som andetsprog foregår på samme måde som hos etsprogede børn. Placerer et barn med dansk som andetsprog sig i fokuseret eller særlig indsats, skal forældrene udfylde et skema for at afdække, om barnet også er udfordret på modersmålet eller blot forsinket i tilegnelsen af dansk. Hvis der er behov for supplerende sprogudredning af flersprogede børn, kan materialet Sprogprøver 0. kl.  anvendes.

Øvrig information

Sprogvurdering 3-6, emu Danmarks læringsportal

Sprogprøver 0. klasse, emu Danmarks læringsportal

Syddjurs Sprogkanon er et redskab, som kan anvendes i den pædagogiske praksis. Materialet giver konkrete forslag til lege, sange og historier, der skal arbejdes med i både dagtilbud og skole. Målet er at skabe genkendelighed for børnene i overgangene. Forældre kan også arbejde med de sange og bøger, som indgår i sprogkanonen.