Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skole-hjem-samarbejde

På Marienhoffskolen prioriterer vi skole-hjem-samarbejdet meget højt, da du som forælder er den, der kender dit barn bedst, så din viden og erfaring er vigtig i vores hverdag.

Præsentation fra forældremøde

Elevernes samlede udbytte af skolen afhænger af et godt samarbejde mellem skole og hjem, hvorfor det er vigtigt, at den enkelte elev oplever respekt og samarbejde mellem forældre, lærere og pædagoger. Samarbejdet mellem skole og forældre skal bygge på gensidig respekt, en ligeværdig dialog samt engagement fra begge parter. Det betyder, at lærere og pædagoger i fællesskab stiller deres faglige og pædagogiske kompetencer til rådighed samt, at forældre engagerer sig i elevens skoledag og klassens sociale liv. Forældre og skole har derfor et fælles ansvar for at samarbejdet lykkes.

Udgangspunktet for skole/hjem samarbejdet på Marienhoffskolen er folkeskolelovens formålsparagraf § 1:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Vi ønsker, at samarbejdet skal bygge på gensidig tillid, åbenhed, forståelse og respekt for hinandens roller og situation, så vi samarbejder på baggrund af åbne, tillidsfulde og konstruktive dialoger. Samarbejdet foregår på forskellige niveauer:

 Den daglige dialog

 • Skolen er forpligtet til at få etableret kontakt til og samarbejde med alle forældre.
 • Skole og hjem orienterer løbende hinanden via AULA
 • Problemer, der opstår, tages op af de implicerede tidligst muligt, og der laves aftaler om initiativer til at forebygge gentagelser
 • Du kan også kontakte os når du henter/bringer dit barn. Vi kan også lave en aftale om et møde
 • Henvendelser kan forventes besvaret inden for 2 arbejdsdage

Elevsamtaler – læringssamtaler

Vores kultur og læringsmetoder er præget af professionelle læringsfællesskaber og vi arbejder databaseret. Derfor holder vi løbende læringssamtaler med vores elever om deres udvikling. Vi følger sammen op på dit barns udvikling ved skolehjemsamtalerne.

 • Elevsamtaler finder sted løbende gennem skoleåret.
 • Elevplanen er en naturlig del af skole-hjemsamarbejdet. Elevplanen bruges til en systematisk evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Målet er at forbedre elevens udbytte.
 • Nogle elever har behov for flere samtaler end andre. Dette vurderer teamet omkring eleven.
 • Elevplanen skal være digital, og den skal indeholde elevens fremtidige læringsmål, status på målene og den opfølgning læreren og eleven og eventuelt hjemmet skal lave.
 • Elevplanen skal bruges til at afklare elevens uddannelsesvalg, og samtidig skal den udfordre elevens valg.

Skole/hjemsamtaler

To gange om året afholder vi skolehjem-samtaler, hvor dit barns primære lærere giver dig et indblik i, hvor dit barn befinder sig fagligt og socialt - efterår og forår.

I foråret foregår del af samtalen som en elevstyret læringssamtale. Vi vil gerne udvikle skolehjemsamarbejdet, så du som forælder inviteres tættere ind i klasserummet. Vi øver os stadigvæk, og læringssamtalerne er tænkt som et supplement til de normale skole-hjemsamtaler.  

Læringssamtalen skal flytte fokus fra det, der foregår på tavlen til det, der sker inde i hovedet på dit barn. 

Samtalen i efteråret kan foregå virtuelt.

Forældremøder - trivselsgrupper

Ved aktiv og positiv deltagelse giver forældrene deres egne og andres børn de bedste betingelser for at trives.

Når vi trives, kan vi:
- lære
- danne relationer
- udtrykke vores holdning

Når vi trives, vil vi:
- rumme hinanden
- behandle hinanden med respekt og ordentlighed

Målet med programmet er, at trivslen øges endnu mere, så det bliver nemmere for alle elever at gå i skole og lære, og dermed blive rustet bedst muligt til den verden, der venter efter folkeskolen - et mål vi alle har et stort ansvar for.

Trivsel skabes blandt andet gennem samvær med et specifikt formål, hvor fokus ændres fra mit barns trivsel til klassens trivsel. Programmet består på alle årgange af lige dele forældremøder og trivselsarrangementer, som koordineres af skolen, men hvor ansvaret påhviler alle parter.

Vi holder to forældremøder og forældrene planlægger to trivselsarrangementer om året på alle årgange. Se venligst uddybende folder her
Du finder en liste over forældremøder her

Skolebestyrelsen

 • Skolebestyrelsens forældrevalgte er forældrenes stemme i bestyrelsen.
 • Skolebestyrelsen skal være med til at sikre, at forældre får medindflydelse på folkeskolen indenfor folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens mål og rammer.
 • Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt.
 • Alle kan rette henvendelse hertil. Kontakt oplysninger står på skolens hjemmeside

 

Video om trivselsgrupper

Her, Her og Her