Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Dispensation fra undervisningspligt

Princip for elevens mulighed for begrænset opfyldelse af undervisningspligten uden for skolen i musikskole eller idrætsforening ved udøvelse af eliteidræt

Princippet er udarbejdet med henvisning til Folkeskolelovens § 33

Baggrund

I henhold til Folkeskoleloven har elever i folkeskolen pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål hermed, dog med undtagelse af elever der opfylder undervisningspligten på anden måde, herunder bl.a. hvis eleven følger undervisningen i en kommunal international grundskole, i en europaskole, i kriminalforsorgens institutioner, på en godkendt efterskole efter 7. klassetrin m.fl.

Marienhoffskolen kan dog - i lighed med øvrige folkeskoler i Danmark - give tilladelse til en elevs mulighed for i begrænset omfang[1] at opfylde sin undervisningspligt uden for skolen.

Der kan efter anmodning fra elevens forælder/forældre[2] gives tilladelse til elevens opfyldelse af undervisningspligten uden for skolen

  • i en kommunal eller statsligt støttet musikskole, eller
  • ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening

Definitioner
Eliteidræt:
Idræt, som dyrkes af sportsudøvere på f.eks. udvalgte foreningshold, i de bedste nationale rækker og divisioner, på landshold og i internationale turneringer.

Kommunal musikskole:
Den musikskole i kommunen, som kommunalbestyrelsen i henhold til musikloven[3] er forpligtet til at drive enten som en kommunal institution eller en selvejende institution med kommunalt tilskud.

I Syddjurs Kommune er den kommunale musikskole en del af Kulturhuset Syddjurs, der ved vedtagelse af nærværende princip er beliggende i Kulturhotellet i Rønde, Hovedgaden 10, 8410 Rønde.

Statsligt støttet musikskole:
Musikskoler, som modtager tilskud via Statens Kunstfond2.

Formål
Formålet er først og fremmest at opfylde folkeskolelovens bestemmelser på området i henhold til folkeskolelovens § 33. Dernæst er formålet selvfølgelig også at bidrage til at sikre elevens faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling; også når eleven fritages fra skolen grundet elevens behov for frihed i forbindelse med at eleven udøver idræt på eliteniveau eller skal til undervisning i kommunalt-/statsligt støttet musikskole, hvor trænings- / øvelsestidspunkter falder sammen med skoledagen.

Skolens ansvar
Det er skolens leder, der definerer, hvad der anses som et begrænset omfang, hvad angår fritagelse.

Det skal tilstræbes, at dispensationen til fritagelse fra undervisning sker på tidspunkter i løbet af skoledagen, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til skoledagen, herunder f.eks. i tiden til valgfagstimerne eller i den tid, der er afsat til den understøttende undervisning.
 

Fritagelse bør ikke finde sted i alle timer i samme fag gennem længere perioder. Eleven vil i modsat fald ikke have mulighed for at leve op til sine læringsmål for faget.

I skolens leders vurdering af en konkret elevs fritagelse indgår, om det er fagligt og socialt ansvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning set i forhold til læringsmål m.v. Vurderingen
 

Hensynet til elevens faglige standpunkt, bør altid veje tungere end hensynet til deltagelse i elevens andre aktiviteter.

I skolens leders vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt indgår endvidere elevens sportslige niveau.

En eventuel fritagelse for undervisning gives altid i et tidsmæssigt begrænset omfang, som alene vurderes af skolens leder.
 

Skolens leder foretager i samarbejde med elevens lærere, forælder/forældre og eleven en løbende evaluering af, om det ønskede samlede udbytte af undervisningen opnås.

Forælderens/forældrenes og elevens ansvar
Det er eleven og dens forælders/forældres ansvar

at sørge for at efterleve de konkrete aftaler mellem skole, elev og forælder/forældre om, hvordan eleven kan støttes bedst i forhold til at nå de faglige, personlige og sociale mål, der fastsættes gennem perioden for dispensationen for deltagelse i den almene undervisning på skolen, at kommunikere ekstraordinære bevilgede fritagelser fra undervisningen i særlige spidsbelastningstidspunkter inden for elitesports- eller musikudøvelsen, f.eks. i forbindelse med koncerter, udebanekampe, træningslejre m.v.. Kommunikation skal ske til elevens lærer via AULA, og at holde sig orienteret om undervisningens indhold og evt. (afleverings)opgaver.

Eleverne og deres forældre skal som hidtil selv betale for aktiviteter på musikskolen og/eller i idrætsforeningen.

Barnet kan ikke fritages fra deltagelse i prøver og eksamen.

Aftaler om fritagelse er skriftlige og lægges i elevmappen.

 

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 30. september 2020

 

[1] I Karnovs noter til Folkeskoleloven er begrænset omfang defineret således, at begrænset omfang som udgangspunkt udgør en enkelt lektion om ugen til musikskoleundervisning og 2-4 lektioner om ugen til eliteidrætsudøvelse, svarende til antallet af timer, der typisk tilgår til valgfag.
 

[2] Den/de der iht. folkeskolelovens § 54 har forældremyndigheden over eleven.
Den der måtte have eleven i pleje kan af skolen antages for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne.

 

[3] I henhold til den ved nærværende udarbejdede og vedtagne princip gældende bekendtgørelse 2013-05-14 nr. 673 om musikskoler.