MENU
Aula_close Layer 1

Læringsfællesskaber

Læringsfællesskaber er et højt vægtet indsatsområde på Marienhoffskolen

 

På Marienhoffskolen opfatter vi alle elever som ligeværdige, og inkluderende læringsfællesskaber omhandler derfor alle elever. Det betyder, at alle elever skal opleve at være inkluderede og en del af fællesskabet, både socialt og fagligt.
Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet.
 
På Marienhoffskolen betyder det:
- At barnet forståes som værende i vanskeligheder og ikke at have vanskeligheder
- At specialpædagogikken bliver en naturlig del af den almene klasseundervisning
- At anskuelsen og ansvaret for inkluderende læringsfællesskab går fra at være individorienteret til at være fællesskabsorienteret. Altså er det en opgave, som alle i og udenfor skolen skal være med til at løfte.
 
Læring- og trivselsteamet (LOT) i det pædagogiske læringscenter (PLC):
På Marienhoffskolen har vi et læring- og trivselsteam bestående af to lærere og tre pædagoger.  Teamets primære opgave er at sikre de bedst mulige betingelser for de inkluderende læringsfællesskaber.

 

Læring og trivselsteamet arbejder sammen med familie, lærere, pædagoger, fysio-, ergoterapeuter, talepædagoger, sundhedsplejerske, socialrådgivere og psykologer med henblik på at finde den bedste opgaveløsning omkring en sag. Sammen ser vi på barnet og de sammenhænge som barnet agerer i, både i og udenfor skolen. På denne måde får vi sammen et godt og meget nuanceret billede omkring hele barnet, hvilket medvirker til en mere kompetent opgaveløsning.
Udfordringer opstår altid ud af en sammenhæng og det er derfor altafgørende, at de voksne tager udgangspunkt i sammenhængene, når der arbejdes med eleven. Familien er en meget vigtig samarbejdspartner og derfor vægter vi familiesamarbejdet højt.

Læring og trivselsteamet er en del af skolens pædagogiske læringscenter, som også omfatter faglige støttelærere, dansk som andetsprogs lærere og it-vejledere. Opgaveløsning sker i et tæt samarbejde i det pædagogiske læringscenter for at skabe sammenhæng mellem elevens trivsel og læring.